مناقصات و مزایده ها

مناقصه پهنای باند اینترنت

سازمان نمونه در نظر دارد جهت افزایش پهنای باند اینترنت خود مقدار Mbps 40 ( نامحدود ) به مدت یکسال را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید، متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت ، تکمیل ، و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (11/7/91)  به مدت 10 روز به آدرس : تهران - خیابان ولیعصر- سازمان نمونه - مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.

مناقصه اجرای محوطه سازی

سازمان نمونه در نظر دارد اجرای محوطه سازی اطراف را با مصالح از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (11/7/91) به مدت 10 روز به آدرس تهران - خیابان ولیعصر - سازمان نمونه - مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.
مناقصه خرید رایانه                                    

سازمان نمونه در نظر دارد تعداد 200 دستگاه رایانه از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و مشخصات فنی سیستم ها از تاریخ انتشار آگهی (11/7/91)  به مدت 10 روز به آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - سازمان نمونه - مدیر تدارکات مراجعه نمایند.