ساعت حضور مسئولان

ساعت حضور مسئولان روابط عمومی سازمان نمونه

مدیر روابط عمومی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16:00

مسئول سایت همه روزه بجز یکشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 8:00 الی 16:00

مدیر حراست از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16:00

مسئول مستند سازی روزهای فرد از ساعت 10:00 الی 14:00

مدیر تبلیغات و مسئول تبلیغات روزهای زوج از ساعت 8:00 الی 16:00