دریافت محتویات دوره آموزش

محتویات دوره آموزش تئوری انتخاب

شرکت‌کنندگان در این دوره، به انجام تمرینات ابتدای تئوری انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت راهبرانه می‌پردازد. آموزش‌های تئوری انتخاب و کاربردهای آن با استفاده از قواعد مدیریت راهبرانه به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود، در نتیجه آن‌ها نه تنها فهم بهتری از این مفاهیم و مهارت‌ها به دست می‌آورند، بلکه کاربست آن‌ها را به صورت عملی، تجربه می‌کنند. به شرکت‌کنندگان، ارزش مهارت‌های سوال پرسیدن در جلسه از طریق مجموعه‌ای از آموزش‌های تئوری، برگزاری ایفای نقش، تمرین کردن، تکالیف آموزشی آموزش داده می‌شود.

محتویات دوره پایه عملی

در این دوره شرکت‌کنندگان با تئوری انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت راهبرانه آشنا می‌شوند.در این دوره بیشترین تأکید روی ایفای نقش و تکالیف مربوط به مراجعین است.شرکت‌کنندگان، اهمیت گزارش‌نویسی و دیگر ابزارهای خودسنجی را یاد می‌گیرند.

از شرکت‌کنندگان این دوره، خواسته می‌شود که مطالعات موردی خود را ارائه کنند تا نحوه استفاده آن‌ها از مفاهیم در شرایط روزمره زندگی نشان داده شود.