معرفی مدیران و کارکنان

معرفی مدیران و کارکنان روابط عمومی سازمان نمونه

آقای مجید نصیری   مدیر روابط عمومی          داخلی  111

آقای رضا ناصری     مدیر تبلیغات                  داخلی  112

آقای امین کریمی   مدیر حراست                 داخلی  113

خانم زینب نجفی    مسئول مستند سازی     داخلی 114

آقای غلام همتی    مسئول تبلیغات             داخلی  115

آقای حسن جعفری  مسئول سایت              داخلی  116