معرفی بخش ها

  واحد سایت
1- بروز رسانی اطلاعات متنی ،تصویری مندرج درصفحات سایت مدیریت فرهنگی
2- طراحی صفحات جدید وبروزرسانی آنهامطابق بانیاز مدیریت فرهنگی
3- درج اخبارفرهنگی ونیز تصاویر،اطلاعیه ها ،پیامهاو وسایرمطالب مرتبط بامناسبتهادرسایت فرهنگی
واحد خبر
1- تهیه خبرومصاحبه وگزارش ازفعالیتهای حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی
2- ارسال اخباراین حوزه به روابط عمومی دانشگاه جهت بهره برداری لازم ازآن

3- ارسال خبر،اطلاعیه ،گزارش و.. به مسئول سایت معاونت دانشجویی فرهنگی (شامل اخبارسه مدیریت فرهنگی ،دانشجویی،تربیت بدنی )
4- ارسال sms به اعضاء هیات علمی وسایر گروههای هدف (شامل دانشجویان ،کارکنان وسایرکاربران سیستم sms کوتاه نظیرشرکت کنندگان درعمره دانشجویی)
5- ارسال ایمیل (شامل خبر،اطلاعیه،تبریک مناسبتهاو...)برای کلیه دانشجویان کارکنان،اعضاء هیات علمی به صورت مجزا.
6- اطلاع رسانی اخبارمهم به رسانه های جمعی با هماهنگی مسئول روابط عمومی
7- همکاری در تهیه خبرنامه ونشریه معاونت دانشجویی فرهنگی
واحد مستند سازی
1- رعایت شئونات دینی، اخلاقی و اداری در برخورد با مراجعین و همکاران

2- ثبت و مستند سازی کلیه برنامه های حوزه تحت مدیریت معاونت دانشجویی- فرهنگی
3- تعیین ساز و کار مناسب جهت مستند سازی فعالیتهای تشکلها، کانونها، معاونت دانشجویی- فرهنگی وانشکده ها و...
4- ارتباط تنگاتنگ با روابط عمومی و واحد سمعی بصری جهت تکمیل و اطلاع رسانی گزارش عملکردها
5- تهیه خروجی های مناسب از داده های مستند سازی همچون کتاب، فیلم، نرم افزار و...
6- انجام پژوهشهای مرتبط با بهبود وضعیت مستند سازی
واحد سمعی بصری
1- تصویربرداری و خدمات صوت کلیه برنامه های حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی و درصورت نیاز همکاری با سایر واحدهای دانشگاه
2- تدوین تصاویر گرفته شده ازبرنامه ها

3- ایجاد آرشیو تصاویر برنامه ها

4- ایجاد آرشیو فیلم های سینمایی، مستند و موسیقی

5- تغذیه بانک فیلم و نوارخانه های تحت مدیریت مجموعه معاونت دانشجویی فرهنگی
6- برنامه ریزی جهت انجام پژوهشهای مرتبط با فعالیتهای سمعی- بصری
7- همکاری در تهیه و تدوین گزارش های عملکرد حوزه معاونت دانشجویی

8- بهینه سازی و تجهیز و به روز رسانی امکانات

9- همکاری جدی در تقویت اطلاع رسانی صوتی و تصویری از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه
10- برنامه ریزی و پیشنهاد دوره های آموزشی مورد نیاز

واحد مراسم و مناسبت ها

1- برگزاری مراسم اعیاد و عزاداری

2- برگزاری مراسم مربوط به مناسبتهای ملی

3- برنامه ریزی و انجام امور اجرایی مربوط به کلیه مراسم معاونت دانشجویی - فرهنگی 

واحد تبلیغات و فضا سازی
نصب پرده، بنر و تراکت درسطح دانشگاه در مناسبت های مختلف