طرح های توسعه
  • انجام ارتباطات درون و برون سازمانی همچون آگاه ساختن مردم از پیشرفت و نتایج برنامه ها و فعالیتهای سازمانی از طریق رسانه های جمعی
  • بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت سازمان بمنظور ارائه آنها به مدیریت سازمان 
  • مطالعه کلیه جراید، روزنامه ها و استخراج مطالب و مقالاتی که مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مسایل سازمان است
  • نظارت و کمک در تهیه مقدمات لازم جهت برگزاری جشنها، کنفرانسها، سمینارها، ملاقاتها و مسافرت مقامها، برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ کارکنان با مسئولین
  • افکار سنجی مخاطبان
  • تهیه و تدوین اخبار، اطلاعیه ها، آگهی ها
  • صدور بیانیه و تهیه پاسخهای لازم
  • برنامه ریزی هدایت
  • اجرا و نظارت بر فضا سازی تبلیغاتی، انتشاراتی و نمایشگاهی
  • تهیه خبرنامه