معرفی روابط عمومی

معرفی روابط عمومی سازمان نمونه

 روابط‌عمومی‌ به عنوان اصلی‌ترین حلقه ارتباطی بین مدیران، کارکنان وجامعه وظیفه دارد با درک تمام ظرفیتها‌ی ارتباطی به منظور اثرگذاری بر افکـار عمومـــی، توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و همگامی مجدانه با مدیریت کلان دستگاه اجرایی برای فضاسازی مناسب در جهت پایه‌گذاری ساختاری مستحکم و مردمی فعالیت ‌کند.

 در همین راستا روابط عمومی سازمان نمونه  نیز با طراحی ساختاری علمی و کاربردی سعی کرده است که با جلب مشارکت و همراهی بیشترمردم از طریق برانگیختن حس اعتماد و احترام آنان و همچنین حفظ منافع سازمانی در برابر رخدادهای فرا روی، گام بردارد.