لیست پزشکان و متخصصان

لیست پزشکان و متخصصان بیمارستان نمونه 

دکتر سینا رفعتی

فوق تخصص وجراح زانو

دکتر آذر پویا منش

متخصص گوش و حلق و بینی