نوبت دهی اینترنتی
AWT IMAGE

امکان گرفتن نوبت از طریق پایگاه فراهم شد. برای استفاده از این بخش با امکان تعیین زمان و پزشک مورد نظر و دریافت SMS تایید نوبت می توانید فرم نوبت دهی اینترنتی را مشاهده کنید.