موقعیت جغرافیایی

نقشه و مسیر دسترسی به بیمارستان علوم پزشکی (نمونه):

 

AWT IMAGE