تالار افتخارات

برخی از  افتخاراتی که بیمارستان علوم پزشکی (نمونه) در دوره ی فعالیت کسب نموده است 

AWT IMAGE