ما هیچگاه فراموش نمی کنیم که، هر نمونه در آزمایشگاه، گویی یک زندگی است که در دستان ما قرار دارد...
معرفی آزمایشگاه

AWT IMAGE

معرفی آزمایشگاه نمونه:

خدمت به خلق ویاری رساندن به مردم بی تردید یکی ازبزرگترین عبادات است. چه پسندیده است که این خدمت درجهت ارتقا سلامت وبهداشت جامعه باشد.

آزمایشگاه نمونه با هدف مشتری مداری وارائه آزمایشات باکیفیت وخدمات برتردر سال 1391 شروع به فعالیت نموده است.استفاده از تکنولوژی پیشرفته وبه کارگرفتن کیت ها ومواد مصرفی باکیفیت ومتناسب با دانش روز اساس کار این آزمایشگاه قرار گرفته است تا با کمک پرسنل مجرب وکارآزموده بتواند باعث رضایت بیماران وپزشکان محترم گردد.پیشنهادات وانتقادات شما یاری رسان ما خواهند بود.