ما هیچگاه فراموش نمی کنیم که، هر نمونه در آزمایشگاه، گویی یک زندگی است که در دستان ما قرار دارد...
لیست آزمایشاتلیست آزمایشات

AWT IMAGE


آزمایشات تشخیص طبی :

بیوشیمی عمومی و اختصاصی – ایمونوتوربیدیمتری – الایزا – کمی لومینسانس – نفلومتری – RIA, IRMA – HPLC ، سنجش سرمی دارو – کروماتو گرافی ها – الکتروفورز – وسترن بلات PCR-RIBA
الف : آزمایشات تشخیص طبی
ب : آزمایشات پاتوبیولوژی – سیتوپاتولوژی ( اسمیرها – آسپیراسیون و مایعات )
لیست آزمایشات و زمان جوابدهی آنها :

آزمایشات بیوشیمی عمومی و اختصاصی - میکروبیولوژی - پارازیتولوژی و آزمایشات روتین: همه روزه
سطح سرمی داروهای ضد صرع : در تشنج های مکرر: بصورت روزانه
موارد روتین : هفته ای دو بار
دیگوکسین و تروپونین : روزانه
سیکلوسپورین – لاموتریژین : هفته ای یک بار
هورمونی عمومی ( تیروئید و HCG ) : همه روزه
تیروئیدی تخصصی : دو تا سه روز درمیان ( هفته ای دو بار )
تومورمارکر ها : 2 روز درمیان و موارد خاص هفتگی( CA125,15-3,19-9-CEA-AFP-PSA … )
فولات و ویتامین B12: دو روز درمیان
آزمایشات ویرولوژِی تخصصی :
( HBs Ang-HBcAb,Ang-HBeAb-HAV ) دو روز در میان ( به روش راپید : در صورت تقبل پزشک محترم : روزانه )
عفونی دیگر : (کلامیدیا - لیستریا – مایکوپلاسما – روبلا – توکسو – هیداتید HSV – FTA – VZV – EBV – HTLV -CMV و . . . ) : هفته ای یک بار
هورمونهای جنسی : FSH-GnRH Stress test - LH-PRL-TESTO- FREE TESTO- 17OH- 17KETO- DHEAS - - استرادیول – استریول – پروژسترون – اندرستندیون - تریپل مارکر و کوادریپل مارکر و ... : هفته ای یک بار
روماتولوژی :
عمومی : همه روزه – کمپلمان : دو تا سه روز در هفته
اختصاصی: ANA,dsDNA,AMA- ASMA – Anti Sm – Anti LKM – Anti GBM – ANCA – NBT – Anti Posphol – Anti Cardiol. – Lupus Anti Coag. – Anti -TTG – Anti SS-Ro,La – Anti Scl 70 – Anti TPO - AntiCCP- -HLATyping – 25OH Vit. D - ایمونوگلوبولینها – آنتی اندومیزیال – گلیادین – میکروزومال - پمفیگوس – تیروگلوبولین آنتی بادی ) : هفته ای یک بار
Na,K, GGT , Lactate , Lipase ,H.Pylori IgG , D Dimer همه روزه
متابولیک اطفال وبزرگسالان : کروماتوگرافی اسیدهای آمینه و قندها – سطح سرمی فنیل آلانین و تیروزین – اگزالات – سیترات – آلفایک آنتی تریپسین – تریپسین – کلسی تونین و غیره : هفته ای یک بار
ایمونوگلوبولینها : هفته ای یک بار و در صورت درخواست بیشتر: دو بار
 PTH: هفته ای دو بار
 هورمونهای متابولیک و غیره : ( رنین- ACE – آلدوسترون – ACTH – آلدولاز– کورتیزول
هورمون رشد با و بدون تحریک – متانفرین VMA- – مس وسرولوپلاسمین – روی – گاسترین –25OH V.D - انسولین C Peptide - – 5HIAA-IGF-I - SHBG) و ... : هفته ای یک بار
تستهای خاص انعقادی : پروتئینهای C,S – آنتی ترومبین III – لیدین فاکتور APCR – فیبرینوژن –
فاکتورهای انعقادی – مهار کننده های فاکتور ها : هفته ای یک بار
آزمایشات تیروئیدی و آزمایشاتی که یک تا روز در میان انجام می شود به روش کمی لومینسانس یا الکتروکمی لومینسانس انجام میگردد
در ضمن این آزمایشگاه در صورت درخواست آزمایشات خاصی که در ایران موجود نمی باشد آمادگی دارد در صورت وجود تعداد مناسب و مستمر تستهای مربوطه را از طریق شرکتهای وارد کننده مجاز با رعایت زنجیره سرما ازکشورهای تولید کننده وارد نماید .