ما هیچگاه فراموش نمی کنیم که، هر نمونه در آزمایشگاه، گویی یک زندگی است که در دستان ما قرار دارد...
سازمان های طرف قراردادسازمان های طرف قرارداد

سازمان های طرف قرارداد :

بانک مسکن - بانک سپه - بانک ملت - بانک تجارت - بانک کشاورزی - بانک صنعت و معدن - بانک مرکزی ایران - بانک رفاه کارگران - بانک توسعه و صادرات شرکت ایران خودرو-بیمه ایران - بیمه آسیا - بیمه البرز .

AWT IMAGE