ما هیچگاه فراموش نمی کنیم که، هر نمونه در آزمایشگاه، گویی یک زندگی است که در دستان ما قرار دارد...
کارکنان آزمایشگاهکارکنان آزمایشگاه
آقای علی رحیمی          کارشناس آزمایشگاه-سوپروایزر
دکتر بهروز لطیفی         عضوهیئت علمی
دکتر سحر گلپایگانی      عضو هیئت علمی
خانم ندا جناب               کاردان آزمایشگاه
دکتر پیام راستین          مسوول فنی
آقای هشمت همتی       کارشناس آزمایشگاه
آقای رضا شیرازی         مسوول خدمات
آقای علی بختیاری        کارشناس آزمایشگاه
خانم سحر قهرودی       منشی آزمایشگاه
آقای حسین ذوالفقاری  کارشناس میکروب شناسی
خانم فاطمه خرم           کارشناس میکروب شناسی