ما هیچگاه فراموش نمی کنیم که، هر نمونه در آزمایشگاه، گویی یک زندگی است که در دستان ما قرار دارد...
ریاست آزمایشگاهمعرفی مدیریت

دکتر سعید انتظام

دکترای علوم آزمایشگاهی
سوابق و مسولیت ها
:
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات وسرم سازی حکیم  1375-1376
معاون آزمایشگاه وسرپرست دپارتمان میکروبشناسی آزمایشگاه بیمارستان  1376- 1380
مدیریت آزمایشگاه بیمارستان تهران 1380-1387
مسوول فنی آزمایشگاه بیمارستان تهران از سال 1380 تاکنون
مدیریت آزمایشگاه بیمارستان تهران 1376-1388
سرپرست واحدبهداشت وکنترل عفونت بیمارستان 1380-1388
عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت طراحی ازسال 1386 تاکنون