ما هیچگاه فراموش نمی کنیم که، هر نمونه در آزمایشگاه، گویی یک زندگی است که در دستان ما قرار دارد...
راهنمای نمونه گیریراهنمای نمونه گیری

آمادگی ناشتا بودن:

ناشتا به فردی اطلاق می شود که 12 تا 14 ساعت از خوردن غذا یا نوشیدن مایعات (بجز آب در حدمعمول) خودداری نماید.

آمادگی قند خون دو ساعته:

درمواردی که نتیجه قند خون ناشتا درمحدوده مشکوک باشد ازاین آزمایش استفاده میشود.دراین آزمایش بیمار صبحانه ای را که هر روز میخورد را میل کرده. و پس از 2 ساعت آزمایش خون ازبیمارگرفته می شود. در طی این 2 ساعت بیمار ازکشیدن سیگار،فعالیت بدنی ،پیاده روی و هرنوع نوشیدن یا خوردن مایعات بجز آب خودداری می نماید.آزمایش قند خون ناشتا و 2 ساعته باید دریک روز انجام شود.

آمادگی کشت ادرار:

نمونه کشت ادرار باید به دقت گرفته شودتا آلوده نگرددزیرا این امر باعث بروز خطا در نتیجه آزمایش وتکرار آن میگردد .رافراد بالغ ابتدا ناحیه تناسلی به خوبی شسته وخشک میگردد.سپس درب ظرف مخصوص کشت ادرار را باز کرده و پس ازاینکه ابتدای ادرار دور ریخته می شود،قسمت وسط ادرار را داخل ظرف ریخته ودر آن را می بندیم.حدود 15 تا 30 سی سی از ادرار میانه ،داخل ظرف کشت جمع میگردد.نمونه سریعا به آزمایشگاه تحویل میگردد.
در اطفال ازکیسه های مخصوص برای جمع آوری ادرار استفاده می شود.این کیسه ها به دو شکل دخترانه و پسرانه وجود دارند.ابتدا ناحیه تناسلی کودک را باآب وصابون به خوبی شستشو داده وخشک می کنیم.سپس کیسه را به کودک چسبانده وپس ازاینکه کودک در آن ادرار کرد کیسه راجدا کرده و به آزمایشگاه می فرستیم.در صورتی که به هر دلیلی امکان فرستادن سریع نمونه به آزمایشگاه مقدور نمی باشد میتوان آن را در یخچال نگهداری نمود.

آمادگی نمونه گیری مدفوع:

آزمایش مدفوع معمولا برای جستجوی انگلها درخواست می شود.یک هفته قبل ازانجام آزمایش بیمار باید ازمصرف روغن کرچک ،بیسموت ،باریم ،داروهای ضداسهال،آنتی اسید وآنتی بیوتیک اجتناب ورزیده و در صورت مصرف آزمایشگاه را مطلع نماید.نمونه را دریک ظرف در دار جمع آوری نموده وسریعا به آزمایشگاه منتقل می کنیم.نمونه مدفوع نبایستی با ادرار یا آب مخلوط گردد و اگر امکان ارسال سریع آن به آزمایشگاه مقدورنیست،باید آن را دریخچال نگهداری نمود.
درصورتی که آزمایش خون مخفی درخواست شده باشد48 تا 72 ساعت قبل از آزمایش بیمار نباید گوشت قرمز (ودر حدامکان گوشت سفید) شلغم ،وتربچه مصرف نماید. مصرف قرصهای حاوی آهن مانندهماتینیک و فی فل،آسپیرین ،بروفن،کورتون ویتامین cنیز 48 ساعت قبل ازنمونه گیری ممنوع است.

آمادگی نمونه گیری منی:

آزمایش منی برای تشخیص علت نازایی در مردان به کارمیرود.نمونه ترجیحا بایددرآزمایشگاه تهیه شود ودرغیراین صورت باید طی نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل گردد.نمونه مایع منی باید پس از 3 تا 5روز پرهیز ازنزدیکی یا انزال گرفته شود و نمونه هایی که قبل از 2 روز یا پس از 1 هفته از انزال گرفته می شوند برای آزمایش مناسب نیستند.بهترین نمونه منی نمونه ای است که ازطریق تحریک مصنوعی تهیه شده باشد ونمونه هایی که توسط کاندوم جمع آوری میشوندبرای آزمایش مناسب نیستند.نمونه درظرف تمیزی که ازطرف آزمایشگاه دراختیاربیمارقرار میگیرد گرفته شده وبه آزمایشگاه منتقل میگردد.در زمان انتقال نمونه به آزمایشگاه بهتراست دمای ظرف در حدود 37 درجه حفظ شود.

آمادگی پرولاکتین:

بیمار باید حداقل 3ساعت پس ازبیدارشدن ازخواب نمونه دهد زیرا درغیراین صورت مقدار هورمون درآزمایش بطور کاذب بالا خواهد بود.درشب قبل ازآزمایش بیمارنباید لباسهای تنگ (به خصوص درناحیه سینه ها) بپوشد.معاینه وتحریک سینه ها 24 ساعت قبل از آزمایش باعث بروز خطا درنتایج می شود. بیماران باید از نزدیکی و تحریک جنسی در شب قبل از آزمایش اجتناب ورزیده و 12 ساعت قبل از آزمایش نیز از ورزش و فعالیتهای بدنی خودداری نمایند.استرس قبل از آزمایش نیز باعث نتایج کاذب خواهد شد.