ما هیچگاه فراموش نمی کنیم که، هر نمونه در آزمایشگاه، گویی یک زندگی است که در دستان ما قرار دارد...
  • بخش پذیرش آزمایشگاه تشخیص طبی
  • برگزاری نشست آزمایشگاه تشخیص طبی
  • برگزاری مراسم گرامیداشت زادروز حکیم جرجانی و روز آزمایشگاهیان